Dokumenty

Zákony

Zák. č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých Zák. (vodní Zák.), ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících Zák., ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 12/2002 Sb., o státní pomoci při obnově území a změna zákona o pojišťovnictví (Zák. č. 363/1999 Sb.)

Zák. č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých Zák. (krizový Zák.), ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému a o změně některých Zák., ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů

Zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební Zák.)

 

Vyhlášky

Vyhláška MZe 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly

Vyhláška MZe 178/2012 Sb., kterou se stanoví seznam významných vodních toků a způsob provádění činností souvisejících se správou

Vyhláška MZe 393/2010 Sb., o oblastech povodí

Vyhláška MZe 590/2002 Sb., o technických požadavcích pro vodní díla

Vyhláška MZe 236/2002 Sb., o způsobu zpracovávání návrhu a stanovování záplavových území

Vyhláška MMR 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech a územně plánovací dokumentaci

Vyhláška MV 380/2002 Sb., k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva

 

Směrnice EU

2000/60/ES, Rámcová směrnice o vodní politice

2007/60/ES, o vyhodnocování a zvládání povodňových rizik

 

Metodické pokyny MŽP - odboru ochrany vod

Ostatní dokumenty